ദിനസരി

ദിനസരി
2022 ഫിബ്രുവരി
➖➖➖
പുലര്‍‌ച്ച
04.30 മുതല്‍‌ 09.00 വരെ
പ്രഭാത കൃത്യങ്ങള്‍
പ്രാര്‍‌ഥന
മീഡിയ പരിപാലനം
പ്രസ്ഥാന കാര്യങ്ങള്‍
പഠനം
പാരായണം
വായന
ശുചീകരണം
പ്രാതല്‍
കുടും‌ബ കാര്യം
➖➖➖
09.00 ഓഫീസിലേയ്‌ക്ക്‌
➖➖➖
പകല്‍
10.00 മുതല്‍ 03.00 വരെ
ഓഫീസ്‌ കാര്യങ്ങള്‍
പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
➖➖➖
03.00 തിരിച്ച്‌ വീട്ടിലേയ്‌ക്ക്‌
➖➖➖
വൈകീട്ട്
04.00 മുതല്‍ 10.30 വരെ
സായാഹ്ന നമസ്‌കാരം
പ്രാദേശികം
സന്ധ്യാ പ്രാര്‍‌ഥന
ഭക്ഷണം
പലവക
രാത്രി നമസ്‌കാരം
കുടും‌ബ കാര്യം
മീഡിയ
പ്രസ്ഥാന കാര്യങ്ങള്‍
അപ്‌ഡേറ്റ്
വായന
➖➖➖
10.30 മുതല്‍ 04.30 വരെ
സുഖ നിദ്ര