ബാപ്പുട്ടി മഞ്ഞിയില്‍

രായം മരക്കാര്‍ വീട്ടില്‍ മഞ്ഞിയില്‍ ബാപ്പുട്ടി സാഹിബിന്റെ മക്കള്‍ പേരമക്കള്‍...(01) മഞ്ഞിയില്‍ മാമദ്‌ ഹാജി

(02) മഞ്ഞിയില്‍ ബാവു

(03) മഞ്ഞിയില്‍ ഖാദര്‍

(04) ഉമ്മാച്ചു കുട്ടി അബ്‌‌ദു റഹിമാന്‍

(05) കുഞ്ഞുമോള്‍ കണ്ണോത്ത്

(06) ബീവു ഖാദര്‍ മുസ്‌‌ല്യാര്‍

................

(പാടൂര്‍ കയ്യക്കുട്ടിയിലുള്ള മക്കള്‍)

(07) സെയ്‌തു മുഹമ്മദ്‌ പാടൂര്‍

(08) ഹമീദ്‌ പാടൂര്‍

...................

(പൊന്നാനി)

(09) ബീകുട്ടി പുവ്വത്തൂര്‍

=============================================

(01) മാമദ്‌ ഹാജി മഞ്ഞിയിലിന്റെ മക്കള്‍

കുഞ്ഞു

പാത്തുമ്മു കുഞ്ഞുബാപ്പു

അബ്‌ദു റഹിമാന്‍ (അന്തമ്മു)

റഹീമ ഹം‌സ

ഹം‌സ

------

(പാത്തീവിയിലുള്ള മകന്‍)

ദാവൂദ്‌

----

കുഞ്ഞു മോളിലുള്ള മക്കള്‍ (നെടിയന്‍ അയമുക്കാടെ മകള്‍ )

സുലൈമാന്‍

ഐഷ

=============================================

(02) ബാവു മഞ്ഞിയിലിന്റെ മക്കള്‍

നഫീസക്കുട്ടി അബ്‌ദു റഹിമാന്‍

ഹാജറു

സൈനബ (സൈനു)

മുഹമ്മദ്‌

അബ്‌ദുല്ലക്കുട്ടി (അന്തു)

ഉസ്‌‌മാന്‍

=============================================

(03) ഉമ്മാച്ചു കുട്ടി അബ്‌ദു റഹിമാന്റെ മക്കള്‍

ആമിനക്കുട്ടി

ഹലീമ

സൈനബ

=============================================

(04) ഖാദര്‍ മഞ്ഞിയിലിന്റെ മക്കള്‍

റുഖിയ അഹമ്മദുണ്ണി ഹാജി

ഫാത്വിമ (പാത്തു)

ഖദീജ

ആമിനക്കുട്ടി

ഹമീദ്‌

അബ്‌ദുല്‍ അസീസ്‌

നഫീസ

ഹലീമ

ഷരീഫ

താഹിറ

=============================================

(05) ബീവു ഖാദറിന്റെ മക്കള്‍

നബീസക്കുട്ടി

ഇബ്രാഹീം കുട്ടി

റുഖിയ

ഹലീമ

ഹമീദ്‌ കുട്ടി

ഉസ്‌മാന്‍

സൈനബ

=============================================

(06) കുഞ്ഞുമോള്‍ കണ്ണോത്തിന്റെ മക്കള്‍

ബീവാത്തുട്ടി

ഹസ്സനാര്‍

ഇബ്രാഹീം കുട്ടി

=============================================

(07) സെയ്‌തു മുഹമ്മദ്‌ പാടൂരിന്റെ മക്കള്‍

അബ്‌ദുല്‍ സലാം

അബ്‌ദുല്‍ ഗഫൂര്‍

അബ്‌ദുല്ല

സഫിയ

=============================================

(08) ഹമീദ്‌ പാടൂര്‍ മക്കള്‍ ഇല്ല

=============================================

(09) ബീക്കുട്ടി പുവ്വത്തൂര്‍ മക്കളില്ല

=============================================